Bendrosios nuostatos

1. Svetainės www.cse.lt (toliau – Svetainė) naudojimo taisyklės ir privatumo politika (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi Svetaine sąlygas ir tvarką bei pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remdamasis Svetainės valdytojas UAB „City Service Engineering“, juridinio asmens kodas 304605423, registruotos buveinės adresas Ozo g. 12A, LT-08200 Vilnius (toliau – Bendrovė), tvarko Svetainės lankytojų (toliau – Vartotojas) asmens duomenis.

2. Įeidami į Svetainę, Vartotojai patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Taisyklės taikomos tiek naudojantis Svetaine Vartotojui prisijungus, tiek ir Vartotojams neatlikusius prisijungimo procedūros. Prisijungdami prie Svetainės ir (ar) ja naudodamiesi, Vartotojai patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su Taisyklėmis bei sutinka, kad Bendrovė tvarkys Vartotojų pateiktą informaciją (įskaitant asmens duomenis) tiek, kiek yra reikalinga Svetainei valdyti ir funkcionavimui užtikrinti bei Svetainės paslaugoms teikti.

3. Svetainės paslaugos – tai su klientų informavimu ir kliento informacijos pateikimu susijusios paslaugos (toliau – Svetainės paslaugos), kurios apima:

  • 3.1. Informacijos apie Tiekėjo paslaugas, kliento mokėtinas sumas teikimą;
  • 3.2. klausimų ar kitos informacijos pateikimą ir/ar paslaugų užsakymą elektroniniu būdu.
  • 3.3. bet kokios kitos paslaugos, teikiamos Svetainės.

4. Bendrovė turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles apie tai paskelbdama Svetainėje. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje dienos. Jei po Taisyklių pakeitimo ar papildymo Vartotojas ir toliau naudojasi Svetainės paslaugomis, laikoma, kad Vartotojas sutinka su nauja Taisyklių redakcija.

Vartotojų prisijungimas ir asmens duomenų apsauga

5. Naudotis arba turėti galimybę visapusiškai naudotis Svetaine, galima tik Svetainėje suvedus tinkamus prisijungimo duomenis. Prisijungimas atliekamas paspaudus Svetainės centre esančią aktyviąją nuorodą „Prisijungti“, prieš tai užpildžius mokėtojo kodą ir slaptažodį. Vartotojas, prisijungdamas prie Svetainės, patvirtina, kad: 5.1. Vartotojas įdėmiai ir atidžiai perskaitė šias Taisykles, jas suprato ir su jomis laisva valia sutinka bei įsipareigoja naudotis Svetaine Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis; 5.2. Vartotojo pateikti duomenys yra teisingi, tikslūs ir išsamūs. Vartotojas, keisdamas ar pildydamas duomenis apie save, privalo pateikti tik teisingus duomenis. Bet kokie nuostoliai, atsiradę dėl klaidingų duomenų pateikimo, tenka Vartotojui; 5.3. pasikeitus Vartotojo duomenims ar kitai susijusiai informacijai, Vartotojas įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų, pakeisti (papildyti) savo duomenis Svetainėje; 5.4. Vartotojas sutinka, kad Bendrovė tvarkytų bet kokius Vartotojo pateiktus jo asmens duomenis ir (ar) kitokią informaciją ir naudotų šių Taisyklių vykdymo tikslais, Bendrovės paslaugoms teikti, tiesioginės rinkodaros (jeigu yra gautas Vartotojo sutikimas) ir kitais tikslais. 6. Vartotojui draudžiama savintis kitų asmenų tapatybę, nurodant svetimą vardą, pavardę ir (ar) kitus duomenis. Nepaisančiam minėtų reikalavimų Vartotojui Bendrovė turi teisę, nedelsiant ir iš anksto nepranešus, uždrausti naudotis Svetaine. Esant pagrįstiems įtarimams, kad tokiais savo veiksmais Vartotojas padarė ar galėjo padaryti žalą Bendrovei ir (ar) tretiesiems asmenims ir (ar) viešajam interesui, Bendrovė turi teisę perduoti visus turimus duomenis apie tokį Vartotoją valstybinėms institucijoms. 7. Vartotojas besąlygiškai įsipareigoja užtikrinti pateiktų duomenų slaptumą ir privalo dėti maksimalias pastangas, kad apsaugotų prisijungimo prie Svetainės slaptažodį nuo trečiųjų asmenų susižinojimo ir jokiais tiesioginiais (netiesioginiais) būdais neatskleisti jo tretiesiems asmenims bei užtikrinti, kad jokie tretieji asmenys negalėtų pasinaudoti jo duomenimis naudojantis Svetaine ar prisijungiant prie jos. 8. Svetainėje Vartotojo pateikti asmens duomenys yra Bendrovės tvarkomi laikantis šių Taisyklių, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą. 9. Elektroninių formų pildymo būdu Vartotojo pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas ir pan.) naudojami šiais tikslais: 9.1. Svetainės ir Bendrovės paslaugų teikimo tikslais. 10. Vartotojas, kreipdamasis į Bendrovę raštu el. paštu [email protected] , arba atvykęs į klientų aptarnavimo centrą, pateikdamas Bendrovei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę: 10.1.kreiptis į Bendrovę su prašymu suteikti informaciją apie Bendrovės tvarkomus Vartotojo asmens duomenis; 10.2. kreiptis į Bendrovę su prašymu ištaisyti Vartotojo asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, Vartotojas nustato, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs; 10.3. kreiptis į Bendrovę su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Vartotojas nustato, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai; 10.4. nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais. 11. Asmens duomenys turi būti tikslūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti. Jei reikia asmens duomenų tvarkymui, asmens duomenys nuolat atnaujinami. 12. Bendrovė įsipareigoja neatskleisti Vartotojo asmens duomenų kitiems tretiesiems asmenims, išskyrus Bendrovės partnerius, teikiančius su tinkamu Svetainės ir Bendrovės teikiamomis paslaugomis susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Vartotojo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.